El xoc COVID i el pla de reconstrucció

És recomanable dirigir sempre l’empresa sota uns principis aplicables en els moments de crisi i així quan la crisi arriba, ja s’hi està preparat. Perquè de crisis sempre n’hi ha, tant en el nostre àmbit empresarial particular, com a l’economia general, o per catàstrofes naturals i pandèmies com la covid-19, motius aquests darrers, que no acostumàvem a tenir presents als països rics i que poden anar en augment.

Les mesures a prendre no són noves, són les més velles que existeixen, de quan la societat no era del benestar i només podíem confiar en nosaltres mateixos i en els de més a prop: Només gastar en allò imprescindible, fer un racó per emergències i per poder fer créixer el negoci. Endeutar-se era un tema molt seriós, sempre es mirava molt bé què se’n trauria d’aquells diners que es manllevaven i es demanava una quantitat que es considerava possible de tornar. Ara hem de re-aprendre aquests vells conceptes, adaptar-los als nous temps i no deixar mai d’aplicar-los si volem que l’empresa sobrevisqui.

Durant el xoc de la covid, les empreses s’han vist obligades a prendre mesures severes:

Tallar el consum de caixa: Deixar de gastar o deixar la despesa al mínim imprescindible per mantenir l’activitat. Ajornar els pagaments, comunicar-ho i pactar-ho amb els tercers afectats.(1)

Conèixer el temps de supervivència abans no s’arribi a la liquidació: El nombre de mesos que podem aguantar s’obté dividint el total de caixa disponible(2) pel consum mensual de caixa que no s’ha pogut tallar. Aquest és el temps que tenim per trobar finançament pel total del dèficit previst.

Saber el forat que deixarà la crisi i finançar-lo a llarg termini: L’estimació de l’import del dèficit total de caixa resulta de multiplicar el total de pèrdues mensuals i quotes de préstec mensuals no retornades, pel nombre de mesos que comptem que pugui durar la situació de crisi. Caldrà negociar un finançament a llarg termini per anar-ho retornant amb els futurs beneficis quan es vagin transformant en superàvits de caixa.

El pla de reconstrucció passa primer de tot per una recuperació anímica, d’assimilació de la situació, de veure els desperfectes al compte de resultats i a la caixa. A partir d’aquí, cal que ens tornem a aixecar i continuem treballant.

Les mesures de xoc preses hauran pal·liat una mica la situació, però caldrà mantenir permanentment actualitzada la previsió de tresoreria a molt curt termini, per evitar sorpreses. Si fa falta, demanar ajuda a qui hi tingui experiència, perquè en l’actual situació de crisi l’empresa no es pot portar des del punt de vista que dona l’anàlisi del compte de pèrdues i guanys, sinó des de la tresoreria.

La reconstrucció de l’empresa passa per l’esforç ingent dels empresaris i els treballadors, perquè ambdues parts trobin un equilibri que els permeti anar en la mateixa direcció. I tot això, sota els següents principis:

Austeritat: Gastar i invertir només en el que és necessari.

Liquiditat: Fer una bona gestió del circulant, accelerant els cobraments, negociant les condicions de pagament, minimitzant els estocs.

Re-invenció: Buscar contínuament noves oportunitats de negoci en àrees pròximes a la nostra expertesa, connectades a la nostra activitat o donant solució a problemes mediambientals i socials que puguin tenir la consideració de prioritaris en un futur pròxim.

Ètica: Ser empresaris formals, que diuen el que faran i fan el que han dit.

Aquesta manera de fer genera confiança i facilita les negociacions amb tercers per trobar solucions en moments difícils.

És important que en el dia a dia de l’Administració de l’empresa hi hagi una figura que vetlli per l’aplicació d’aquestes pautes i en qüestioni totes les decisions amb aquesta perspectiva.

El pla de reconstrucció ens ha d’ajudar a sortir de la crisi i a incorporar canvis duradors en la manera de portar l’empresa.

 

(1) Veure les possibilitats d’ajornaments amb les Administracions Públiques al Resum de mesures extraordinàries legals en situació de Covid-19, publicat al blog d’AAM.
(2) Considerem caixa disponible: el saldo de bancs i caixa, el superàvit generat fins abans d’entrar en pèrdues i acumulat en forma de saldo de clients menys saldo de proveïdors, i el saldo disponible en pòlissa de crèdit.

 

AAM Assessorament i Assistència al Management
Glòria Monclús Argany