Resum de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

A continuació es presenta el resum de les mesures extraordinàries establertes via reials decret llei pel Govern d’Espanya per fer front a l’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19, actualitzades fins a 4 d’abril de 2020, classificades segons els següents apartats:
1. Mesures de flexibilització dels subministraments a empreses i autònoms.
2. Suspensió del pagament de quotes de préstecs a empreses i autònoms.
3. Altres prestacions, moratòries i ajornaments per a empreses i autònoms.
4. Línia de préstecs per a empreses i autònoms en determinats sectors econòmics.
5. Línia de crèdit de circulant gestionada per CESCE, per a empreses.
6. Plan Acelera PYME.
7. Mesures extraordinàries en matèria d’obligacions mercantils de les empreses.
8. Alternatives subjectes negociació de les parts amb el suport d’avals RDL8/2020.

1. Mesures de flexibilització dels subministraments a empreses i autònoms.

RDL 11/2020 de 31 de març.
Possibilitat de suspensió temporal o modificació del contracte d’electricitat i gas natural.

Article 42 i 43.
-Possibilitat de suspensió temporal o modificació del contracte de subministrament d’electricitat.
-Sol·licitud en qualsevol moment i durant l’estat d’alarma.
-Les distribuïdores hauran d’atendre les sol·licituds, encara que en una situació de normalitat, no pertoqués. Sense penalitzacions.
-Reactivació de les condicions anteriors de subministrament d’electricitat, es podrà sol·licitar en el termini de tres mesos després del final de l’estat d’alarma. Sense costos.

Possibilitat de suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli.

Article 44.
-PIMES i autònoms poden sol·licitar la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que incloguin algun dia integrat a l’estat d’alarma. Se suspendran tots els conceptes de facturació. S’ha de sol·licitar sense desplaçament físic a les comercialitzadores o distribuïdores.
-El pagament de les factures ajornades, serà prorratejat a parts iguals, en les factures dels sis mesos següents a l’aixecament de l’estat d’alarma.

2. Suspensió del pagament de quotes de préstecs a empreses i autònoms.

2.1.Per als autònoms:

2.1.1.MORATÒRIA DE DEUTE HIPOTECARI per a persones físiques amb situació vulnerabilitat econòmica. (inclosos empresaris i professionals persones físiques)

Art.7. RDL 8/2020.

Art.19. RDL 11/2020. Moratòria de deute hipotecari.

Defineix què s’ha d’entendre per deute hipotecari o préstecs hipotecaris als articles 7 a 16ter d’aquest RDL 8/2020:

És el deute hipotecari contret o els préstecs hipotecaris contractats per l’adquisició de:

 1. La habitatge habitual,
 2. Immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupen empresaris i professionals persones físiques segons art.5 Llei IVA.
 3. Habitatges diferents a l’habitual en situació de lloguer, de les que el deutor hipotecari persona física, propietari i arrendador, n’ha deixat de percebre la renda durant l’estat d’alarma o deixi de percebre la renda fins un mes després del final de l’estat d’alarma.

Art.8. RDL 8/2020. Àmbit d’aplicació de la moratòria de deute hipotecari.

Aplicació a deutors que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària per la COVID-19, segons art.16 RDL 11/2020.

Igual per a fiadors i avaladors del deutor principal.

Art.9. Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica.

Que a causa de l’emergència sanitària per la COVID-19:

 1. El deutor hipotecari passi a estar a l’atur i si és empresari o professional tingui pèrdua substancial dels ingressos o caiguda de les vendes com a mínim del 40%.
 2. El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria,
  • amb caràcter general: el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) mensual (IPREM mensual 2020: 537,84€)
  • per fill a càrrec, increment de 0,1 vegades l’IPREM (0,15 unitat familiar monoparental)
  • per persona major de 65 anys a la unitat familiar, increment 0,1 vegades l’IPREM.
  • si membre unitat familiar amb discapacitat superior al 33%, o malaltia incapacitant per treballar, el subapartat (i) serà 4 vegades l’IPREM sense perjudici dels increments acumulatius dels fills a càrrec.
  • si el deutor hipotecari té paràlisi cerebral, malaltia mental, altres discapacitats (veure article), el subapartat (i) serà 5 vegades l’IPREM.
 3. Total de quotes hipotecàries més les despeses i subministraments bàsics siguin superiors o iguals al 35% dels ingressos nets que rebin els membres de la unitat familiar. (Despeses bàsiques: electricitat, gas, gasoil calefacció, aigua corrent, telecomunicació fixa i mòbil i quotes comunitat de propietaris de la habitatge habitual).
 4. Que, degut a l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert alteració en els ingressos, de manera que el total de les quotes hipotecàries respecte la renta familiar s’hagi multiplicat com a mínim per 1,3 respecte la situació abans de l’emergència sanitària.

Art.10. Fiadors, avaladors i hipotecants no deutors.

Primer s’ha d’anar contra el patrimoni del deutor principal.

Art.11. Acreditació de les condicions per acollir-se a la moratòria hipotecària.

Art.17. RD11/2020

 1. Certificat atur amb import del subsidi mensual.
 2. En cas de cessament d’activitat d’autònom, certificat AEAT.
 3. Número de persones que viuen a la habitatge: (i) llibre de família, (ii) certificat d’empadronament a data de sol·licitud moratòria i als sis mesos anteriors. (iii) Declaració de discapacitat, dependència o incapacitat permanent per realitzar activitat laboral.
 4. Titularitat dels béns: Nota simple del Registre de la Propietat, escriptura de compravenda de l’immoble i del préstec.
 5. Contracte d’arrendament de l’immoble de propietat i arrendat si és el cas.
 6. Declaració responsable del deutor del compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics segons aquest RDL.

En cas de no poder aportar algun dels documents requerits de la lletra a) a d), es podrà substituir per una declaració responsable amb la justificació expressa dels motius, relacionats amb la crisi del COVID-19, que l’impedeixin aportar-los. S’haurà d’aportar després del final de l’estat de l’alarma, durant un mes.

Tramitació de la moratòria:

Art.12.RDL 8/2020. L’interessat ha de fer una sol·licitud a l’entitat de crèdit adjuntant els documents acreditatius. El termini per fer la sol·licitud de la moratòria és fins 15 dies després del final de vigència del present RDL, que està previst amb el final de l’estat d’alarma, amb possibilitat de què el RDL sigui prorrogat. (Disposició final desena).

Art.13. RDL 8/2020. L’entitat de crèdit, en el termini màxim de 15 dies ha d’implementar la moratòria i ho ha de comunicar al Banc d’Espanya.

Perquè quedi formalitzada la moratòria i tingui efecte, no cal acord entre les parts, no cal novació contractual, però sí que caldrà escriptura pública i inscripció al Registre de la Propietat. Tampoc cal el consentiment dels creditors intermedis inscrits al Registre de la Propietat, per inscriure la moratòria del préstec sobre el que l’immoble n’és garantia.

Si, encara que no sigui obligatori per la moratòria, s’acordés de fer una novació del deute hipotecari, incloent-hi alguna modificació del clausulat, la novació ha de contemplar la suspensió de les obligacions contractuals imposada en aquest RDL i el no meritament d’interessos durant la vigència de la suspensió.

Art.16 ter. RDL 8/2020. No obstant, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins que no hi hagi llibertat deambulatòria, no es formalitzaran les escriptures públiques de la moratòria. Això no impedeix la implementació de la moratòria, en el termini màxim de 15 dies de la sol·licitud.

Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits, estaran exemptes d’AJD sempre que tinguin fonament en els supòsits del RDL art.7 al 16, referents a la moratòria de deute hipotecari per adquisició de habitatge habitual. La resta de supòsits tindran bonificacions. (Disposició final primera. Modificació del Text refós de la Llei ITP i AJD)

Disposició transitòria segona. RDL 8/2020. Inici de la moratòria.

(Es transcriu literalment la disposició, perquè no queda clar en el RDL si la data d’inici de la moratòria ha de ser des de la data de sol·licitud o des de la data d’implementació. Com a aclariment al text de la disposició: L’article 15 és Inaplicació d’interessos moratoris i l’article 16 és Conseqüències de l’aplicació indeguda pel deutor de les mesures per a la reestructuració del deute hipotecari immobiliari).

“Comienzo de la moratoria. Disposición transitoria segunda RDL 8/2020. : Las solicitudes de moratoria a la que se refiere el artículo 12 podrán presentarse desde el día siguiente a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Dicha solicitud supone la aplicación de los artículos 15 y 16 de este real decreto-ley.”

Art.16. RDL 8/2020. Si un deutor hipotecari es beneficia de les mesures de la moratòria sense complir els requisits de l’article 9 d’aquest RDL, serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures de flexibilització. L’import de danys, perjudicis i despeses no pot ser inferior al benefici indegudament obtingut pel deutor.

Efectes de la moratòria:

Art.14. RDL 8/2020.

 • Suspensió del deute hipotecari durant 3 mesos i ampliable per acord Consejo de Ministros.
 • No aplicació de la clàusula de venciment anticipat.
 • No exigibilitat del pagament de la quota hipotecària (ni de cap dels seus components, capital o interessos)
 • No meritaran interessos.

Art.15. RDL 8/2020.

 • No aplicació d’interessos moratoris.

Art.13. RDL 8/2020.

 • Els imports que serien exigibles al deutor de no aplicar-se la moratòria, no es consideraran vençuts.

2.1.2. MORATÒRIA DE DEUTE NO HIPOTECARI per a persones físiques amb vulnerabilitat econòmica.

(no aplica a empresaris i professionals persones físiques, però important saber que existeix)

Art.21 a 27. RDL 11/2020.

Art.16 Mateixos requisits de vulnerabilitat econòmica que per la moratòria del deute hipotecari.

Art.24. Aquí sí que queda clar que la moratòria té efectes a partir de la data de sol·licitud.

2.1.3. Art.35. RDL 8/2020. Mesures financeres dirigides als titulars d’explotacions agràries que hagin subscrit préstecs com a conseqüència de la situació sequera de 2017. (També empreses)

Els prestataris d’aquests préstecs, podran acordar amb les entitas financeres, la perllongació fins a 1 any, del període d’amortització dels préstecs. Aquest període afegit pot ser de carència.

 1. Per a les empreses:

Les mesures de suspensió del pagament de préstecs per a empreses, tenen un abast molt limitat i correspon a préstecs concedits per algunes entitats públiques. Veure també l’apartat 8 del present document, Alternatives no establertes per normativa i subjectes a la negociació entre les parts.

Resum de les mesures previstes per a empreses, relacionades amb la devolució de préstecs:

Art.15. RDL 7/2020. Ajornament de la devolució préstecs concedits per la Secretaria General d’Indústria i de la PIME.

Es pot sol·licitar ajornament si el venciment de la quota és abans de 6 mesos des de data entrada en vigor RDL, 13/03/2020. (Veure documentació per fer sol·licitud).

Art.38 RDL 11/2020. Ajornament de l’aportació de garanties a la SGIPYME, per part dels sol·licitants dels préstecs concedits per la SGIPYME pendents de resolució en el moment de la declaració d’estat d’alarma. Termini fins el 3/11/2020.

Art.39. RDL 11/2020.Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME, si el beneficiari ha patit períodes d’inactivitat, reducció del volum de vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor, causat per la crisi sanitària de la COVID-19.

Disposició addicional 17ena RDL 11/2020, Justificació de projectes finançats per la SGIPYME, la realització d’un 80% ja es considerarà com a completa.

Art.41. RDL 11/2020.Suspensió d’un any dels préstecs EMPRENDETUR. Suspensió del pagament d’interessos i amortitzacions dels préstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme, programes Emprendetur. Sense necessitat de sol·licitar-ho.

Art.50 RDL 11/2020. Ajornament extraordinari de la devolució de préstecs concedits per CCAA i Entitats Locals, a empresaris i autònoms afectats per la crisi sanitària de la COVID-19.

3. Altres prestacions, moratòries i ajornaments per a autònoms i empreses

Art.17.RDL 8/2020. Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària per COVID-19.

Els treballadors per compte propi, o autònoms, que tinguin les activitats suspeses, o quan la seva facturació del mes anterior a la sol·licitud del cessament d’activitat es vegi reduïda com a mínim en un 75% de la mitjana mensual del semestre anterior, tindran dret a prestació.

Vigència de la prestació, des de l’entrada en vigor del RD 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma per la COVID-19, fins a l´últim dia del mes en què acabi l’estat d’alarma.

(Veure detall dels requisits)

Art.28. RDL 11/2020. Dret de percepció del bonus social per part de treballadors autònoms que hagin cessat de la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19.

Art.34. RDL 11/2020. Moratòria de les cotitzacions de la SS per a les empreses i autònoms.

Moratòria 6 mesos. Cal sol·licitar-ho i complir requisits.

Art.35. RDL 11/2020. Ajornament en el pagament de deutes amb la SS per a empreses i autònoms, de pagaments amb termini d’ingrés entre abril i juny 2020. Veure condicions.

Art.14. RDL 7/2020. Ajornament de deutes tributaris d’empreses i autònoms.

S’han de presentar totes les declaracions i si se sol·licita en els terminis establerts,

s’ajorna l’ingrés del deute de totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tenen final de termini entre la data d’entrada en vigor del RDL, 13/03/20 i el 30/05/20.

També es permet aquest ajornament a aquells deutes que no són ajornables en situació normal: Retencions o ingressos a compte, pagaments fraccionats de l’impost de societats, i altres.

Només és per deutors que hagin facturat menys de 6 milions d’euros a 2019.

Condicions de l’ajornament: 6 mesos i sense interessos de demora els tres primers.

Art.40. RDL 11/2020. Devolució de quotes i ajuts d’ICEX. Devolució de les quotes per la participació a fires de promoció de comerç internacional convocades per l’ICEX, que s’hagin cancel.lat, hagin estat greument afectades o ajornades per l’organitzador. I concessió d’ajudes d’ICEX per les despeses no recuperables en els esmentats events internacionals.

Art.52. RDL 11/2020. Ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres.

Art.53. RDL 11/2020. Suspensió dels terminis d’àmbit tributari de les CCAA i les Entitats Locals.

Art.54. RDL 11/2020. Allargament dels terminis d’execució i justificació de subvencions.

4. Línia de préstecs per a empreses i autònoms en determinats sectors econòmics.

RDL 7/2020 de 12 de març. Article.12.

(que remet a l’art.4RDL 12/2019 d’11 d’octubre, aquest a l’Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos i aquest al Convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo y el Instituto de Crédito Oficial, resolució de 27 de desembre de 2019 )

A través de la Línea ICO Empresas y Emprendedores.

Enllaç d’accés: https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-

Per finançar necessitats de liquiditat.
Préstec màxim 500.000€.
Interès màxim 1,5%.
Termini: 1, 2, 3 o 4 anys amb 1 any de carència del principal.
La decisió de la concessió del préstec és de l’entitat bancària.
L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) garanteix el 50% del risc d’impagament.

Requisits dels beneficiaris:

-No morositat dels sol·licitants en consultes a fitxers d’informació de solvència patrimonial i crèdit que facin les entitats financeres.
-No estar en un procés d’insolvència col·lectiva, ni tenir els requisits per estar-hi sotmès.
-No es pot sol·licitar aquest préstec per efectuar refinançaments.
-Grans empreses han de tenir qualificació creditícia de B- o superior.

Cód. CNAE2009Título CNAE2009
493Otro transporte terrestre de pasajeros.
4931Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
4932Transporte por taxi
4939Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
511Transporte aéreo de pasajeros.
5110Transporte aéreo de pasajeros.
5221Actividades anexas al transporte terrestre.
5222Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
5223Actividades anexas al transporte aéreo
551Hoteles y alojamientos similares.
5510Hoteles y alojamientos similares.
552Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta ecreati.
553Campings y aparcamientos para ecreativ.
559Otros alojamientos.
5590Otros alojamientos.
56Servicios de comidas y bebidas.
561Restaurantes y puestos de comidas.
5610Restaurantes y puestos de comidas.
5621Provisión de comidas ecreative para eventos.
5629Otros servicios de comidas.
7711Alquiler de ecreatives y vehículos de motor ligeros.
7721Alquiler de artículos de ocio y deportes.
7911Actividades de las agencias de ecrea.
7912Actividades de los operadores turísticos.
799Otros servicios de ecreati y actividades ecreatives con los mismos.
7990Otros servicios de ecreati y actividades ecreatives con los mismos.
855Otra educación.
91Actividades de bibliotecas, archivos, ecrea y otras actividades culturales.
9004Gestión de ecre de espectáculos.
9102Actividades de ecrea.
9103Gestión de lugares y edificios históricos.
9321Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329Actividades ecreatives y entretenimiento.

5. Línia de crèdit de circulant gestionada per CESCE.

RDL 8/2020 de 17 de març. Article 31.

Durada 6 mesos a partir de l’entrada en vigor del RDL, 18/03/2020.

Enllaç d’accés:

http://www.saladeprensacesce.com/nueva-linea-extraordinaria-creditos-circulante-cobertura-cesce-cuenta-del-estado/

NUEVA LÍNEA EXTRAORDINARIA DE CRÉDITOS DE CIRCULANTE CON COBERTURA DE CESCE POR CUENTA DEL ESTADO.pdf

Per finançar necessitats de circulant que no cal que estiguin lligades amb contractes d’exportació, sí que han de ser noves necessitats de finançament.

Requisits dels beneficiaris:

-Empreses PIMES i empreses més grans però no cotitzades,

-Com a mínim un 33% de la facturació sigui negoci internacional o que exportin regularment.

-Que tinguin problemes de liquiditat o d’accés al finançament per la crisi de la COVID-19.

-Excloses les empreses que estan en concurs de creditors, pre-concurs o incidències d’impagament amb empreses del Sector Públic o l’administració, d’abans de 31/12/2019.

6. Plan Acelera PYME.

RDL 8/2020 de 17 de març. Disposició addicional vuitena i Annex.

Enllaç d’accés: https://acelerapyme.gob.es/

Mesures de suport a la digitalització de les pimes.

7. Mesures extraordinàries en matèria d’obligacions mercantils de les empreses.

Art.40. RDL 8/2020

Formulació dels comptes anuals, informe de gestió i altres documents exigibles, obligació dels administradors o consell d’administració. El termini normal de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social, es suspèn fins a la finalització de l’estat d’alarma. El nou termini serà de tres mesos a partir del final de l’estat d’alarma.

Les empreses que vulguin seguir els terminis normals, també ho poden fer.

Realització d’auditoria dels comptes anuals:

L’auditoria dels comptes anuals formulats durant el període d’estat d’alarma, es pot realitzar en el termini normal o amb pròrroga de dos mesos a comptar des del final de l’estat d’alarma.

Aprovació dels comptes anuals de l’exercici anterior: Durant els tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per formular els comptes anuals.

La convocatòria de junta general publicada abans de la declaració de l’estat d’alarma amb dia de celebració posterior a aquesta declaració es pot modificar o revocar i tornar a convocar dins del mes següent a la data de finalització de l’estat d’alarma.

Proposta d’aplicació del resultat es podrà modificar degut a la crisi per la COVID-19, amb escrit de l’auditor de comptes de no canvi d’opinió i abans de la celebració de la junta general.

En cas de causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini per la convocatòria de la junta general de socis per adoptar l’acord de dissolució se suspèn fins al final de l’estat d’alarma. Si la situació de dissolució s’hagués produït durant la vigència de l’estat d’alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets durant aquest període.

Art.43. RDL 8/2020. Termini del deure de sol·licitud de concurs.

Concurs de creditors voluntari: El deutor en estat d’insolvència no tindrà obligació de sol·licitar concurs voluntari mentre duri l’estat d’alarma.

Concurs de creditors necessari: Els jutges no admetran a tràmit sol·licituds de concurs necessari fins dos mesos després del final de l’estat d’alarma.

Acord de refinançament, o acord extrajudicial de pagaments o proposta anticipada de conveni: Encara que venci el termini per arribar als acords, segons l’apartat 5bis de la Llei Concursal, durant el període d’estat d’alarma, no s’haurà de sol·licitar la declaració de concurs.

8. Alternatives subjectes a la negociació de les parts amb el suport d’avals RDL8/2020.

Quan les mesures extraordinàries previstes no resolguin els problemes de liquiditat, o no es compleixin els requisits per poder-s’hi acollir, caldrà negociar amb els principals creditors, que normalment són les entitats bancàries.

Encara que no es compti amb l’empara dels reials decrets, es poden prendre com a referència a les negociacions, les mesures dels reials decrets resumides als apartats (2.1.1) Moratòria de deute hipotecari i (2.1.2.) Moratòria de deute sense garantia hipotecària.

Una altra alternativa són les novacions dels préstecs amb quotes més assequibles durant un període determinat.

També es poden demanar préstecs nous per atendre les necessitats de circulant.

Per facilitar aquests acords entre empreses, autònoms i les entitats de crèdit, el RDL 8/2020 estableix com a mesura una línia d’avals.

Art.29.RDL 8/2020. Acord de Consell de Ministres de 24/3/2020.

Es canalitza a través de Línia d’avals ICO.

Enllaç accés: https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

Per a empreses i autònoms

No en situació de morositat a 31/12/2019 (CIRBE)

No en procediment concursal a 17/03/2020.

Aplicar a préstecs nous o préstecs existents

Aval del 80% per a autònoms i pimes

Aval per a altres empreses 70% per préstecs nous, 60% renovacions.

Per atendre pagaments de salaris, proveïdors, lloguers, subministraments, venciments de préstecs o tributs, altres necessitats de circulant.


AAM Assessorament i Assistència al Management
Glòria Monclús Argany
Economista col·legiada núm.7388
5 d’abril de 2020